Határtalanul

Kirándulás Horvátországba.

Ez érdekel...

Ökosikola

Ökoiskola program

Ez érdekel...

Kréta

Elektronikus ellenőrző

Ez érdekel...

Kapcsolat

Elérhetőségeink

Ez érdekel...

EasyCookieInfo

Bemutatkozás

Nyitvatartás:

H-P: 7:00-18:00 óra


.


 

NYÁRI IRODAI
ÜGYELETI REND

2024. június 30-ig 8.00-tól 14.00-ig

2024. július 10. 9.00-tól 13.00-ig
2024. július 24. 9.00-tól 13.00-ig
2024. augusztus 7. 9.00-tól 13.00-ig
2024. augusztus 21. 9.00-tól 13.00-ig

2024. augusztus 26-tól augusztus 30-ig

8.00-tól 14.00-ig 


Étkezéssel kapcsolatos változás 2023. márciustól • Cím: 8000 Székesfehérvár, Iskola tér 1. OM: 030049
 • Elérhetőségek: telefon: 06-22-505-730, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Tanulólétszám: 686 fő (2023. okt. 1.)
 • Pedagóguslétszám: 63 fő, 10 munkaközösség (ebből 1 fő gyógypedagógus, 2 úszóedző)
 • Technikai dolgozók létszáma: 11 takarító, 1 udvaros, 1 karbantartó
 • Pedagógiai munkát segítők: 7 fő (2 iskolatitkár, 2 pedagógiai asszisztens, 1 rendszergazda, 1 könyvtáros, 1 laboráns)
 • Közétkeztetés: Magánvállalkozó látja el
 • Osztályterem: 28
 • Szaktanterem: 8
 • Tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem: 3 (1 pszichológusi szoba, 2 fejlesztő szoba)
 • Tanári munkaszoba, szertár: 15
 • Mozgást biztosító termek: 1000 m2-es tornaterem, konditerem, néptáncterem
 • Könyvtárállomány: 16.160 kötet

A Tóvárosi Általános Iskola 1974-ben nyitotta meg a kapuit, már akkor is testnevelés tagozatos iskolaként, azóta is ezzel a specialitással működik, kiegészülve azzal, hogy a későbbiekben közoktatási típusú sportiskolai keretben dolgozott tovább. A SIOSZ támogatja a sport-utánpótlás munkát.

28 tanulócsoport működik, 14 alsós és 14 felsős. Fő cél az egyéni képességek kibontakoztatása, a tanulók személyiségének, mozgáskultúrájának fejlesztése.

Nevelőmunkánkkal el kívánjuk érni, hogy gyermekeink tudjanak egymással, a felnőttekkel, a családban, az iskolában és egyéb közösségi színtereken kommunikálni, viselkedni.

Feladatunknak tekintjük, hogy magas színvonalú oktatással, szilárd alapismeretek nyújtásával eljuttassuk tanulóinkat a 8. tanév végére arra a szintre, hogy képességeiknek, adottságaiknak megfelelő iskolatípusban folytathassák tanulmányaikat.

Tanítványaink közül sok a körzeten kívüli és a vidéki egyaránt a testnevelés tagozat miatt.

körzetes tanulók tankötelezettségét is ellátjuk.

A tanulócsoportok nagy többségében kiegyenlített a nemek aránya.

Nevelőtestületünk összetételében kicsinek mondható a fluktuáció, a pedagógusok többsége középkorú, nagy pedagógiai, pszichológiai tapasztalattal rendelkező.

Alsó tagozaton órarendbe épített néptáncoktatással is fejlesztjük a tanulók mozgás- és zenekultúráját. A számolás, az olvasás és írás tudományát játékosan sajátítják el a kisdiákok. Alsó tagozatban egész napos rendszerben működik az intézmény, felsőben pedig 6 tanulószoba segíti délutáni felkészülést a tanórákra.

Az évfolyamokon a legtöbb esetben 4 osztály dolgozik, 3 testnevelés tagozatos, ebből az egyik vízisport osztály, és működtetünk egy általános tantervű osztályt is. Az intézmény minden sportot támogat, jó kapcsolatot ápol a sportegyesületekkel, néhányukkal együttműködési megállapodásban dolgozik. A tagozatos osztályokban 1. osztálytól kezdve testnevelő tanár tanítja ezt a tárgyat. Célunk, hogy a mozgás, a sport szeretete, művelése beépüljön tanulóink élet- és szokásrendjébe, s az aktív testedzés az iskolai tanulmányok befejezése után is része legyen mindennapjaiknak. A tanulók a diáksport egyesületünk edzésein is fejleszthetik képességeiket. A diákok évente 4-5 sportágban eredményesen vesznek részt a sportági országos döntőkön, játékos sportversenyeken. Rendszeres az ausztriai sítáborok szervezése.

Második évfolyamon szakkör szintű nyelvtanulásra van lehetőség német nyelvből. Harmadik osztálytól tanulják a gyerekek az angol és a német nyelvet heti két órában órarendszerűen, ötödiktől pedig képesség szerinti csoportbontásban, ahol az első csoport 4 óra/hét, míg a többi 3 óra/hét óraszámban foglalkozik az idegen nyelvvel. A nyelvtanulásban nagy segítség a tanulóknak a testvériskolai kapcsolat egy hohenmölseni és egy Kemiben működő iskolával. Az idegen nyelvet a külföldre szervezett kirándulásokon is jól lehet gyakorolni (Ausztria, Anglia, Németország, Finnország). Első csoportos tanulóink a 8. osztályt iskolai, alapfoknak megfelelő nyelvvizsgával zárják.

matematikát is képesség szerinti csoportbontásban tanulják itt a gyerekek 5. osztálytól, segítve ezzel a tehetséggondozást és a felzárkóztatást. A nyolcadik végén egy kétfordulós matematikavizsgával rendszerezik tanulóink tudásukat.

 1. osztálytól foglalkoznak a tanulók órarendbe építetten informatikával.

Az intézmény a 2019/2020. tanévtől kezdve Örökös Ökoiskola.

A testnevelés, az idegen nyelvek és a felvételi tantárgyak mellett fontos a művészeti tantárgyak oktatása, hiszen szeretnénk élményt nyújtani tanítványainknak, művészeteket élvező és értő fiatalokat nevelni.

Számos szakkör bontakoztatja ki a tehetségeket az intézményben, korrepetálások biztosítják a lemaradók felzárkózását. (Kiskukta, rajz, matematika tehetséggondozó, kézműves, irodalmi színpad, énekkar, informatika, idegen nyelvi filmklub, modern tánc, furulya, ÖKO, anyanyelvi, pályaorientációs…) Igen népszerű a felújított tankonyhában szervezett Kiskukta szakkör, ahol a tanulók a mindennapi élet gyakorlati feladataival találkoznak.

2016 szeptemberétől bevezettük a Sakkpalota program használatát alsós osztályainkban.

Teljes állású gyógypedagógus segíti a gyerekek és a pedagógusok munkáját.

Gazdag szabadidős tevékenység jellemzi az intézmény életét, hiszen fontos közösségépítő és ismeretszerző lehetőségnek tartja a nevelőtestület. (Erdei iskola, színház-, múzeum-, mozilátogatások, sítáborok, külföldi utak, kézműves foglalkozások stb. gazdagítják az iskolai létet.)

város vérkeringésében él a Tóvárosi Általános Iskola, hiszen tanulmányi és sportversenyeken vesz részt, minden közös megmozdulásban megmutatja magát. A városi diákönkormányzat munkájában is aktív szereplő, kezdeményező az iskolai DÖK.

Karitatív szellemiséggel rendelkezik a közösség, pl. minden karácsonykor segíti a rászoruló tanulókat, tartós élelmiszert adományoz a helyi krízisközpontnak.

Nagy a pályázási kedv az intézményben, hiszen az elmúlt időszakban részt vett a Menő menza, az Erasmus+Sport, valamint egy képzőművészettel kapcsolatos pályázatban. Diákönkormányzatunk is rendszeres pályázó, tartalmas programokkal látja el a diákokat.

A „Határtalanul” program keretein belül minden évben eljutnak a hetedikesek a határon túli magyarlakta területekre. Az Erzsébet-táborok pedig belföldi élményekkel fűszerezik a diákok közösségi életét.

Hagyományos és nemzeti ünnepeinket változatosan, nagy kreativitással szervezzük meg, a fő szempont, magas színvonalú műsorokkal, megemlékezésekkel, élmény nyújtásával feleleveníteni a történelmi hősök alakját, példaképként állítani őket a tanulóifjúság elé, erősíteni a nemzeti öntudatot, az összetartozás érzését.

            Igyekszünk a Székesfehérvári Tankerületi Központtal, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a SIOSZ-szal, pályázati úton, szülői és sportegyesületi támogatásokat igénybe véve fejleszteni, felújítani az iskola épületét, gyarapítani a tárgyi feltételeket a magas színvonalú oktató-nevelő munkához. Így újult meg tornatermünk, az ebédlőnk bútorzata, a tankonyhánk. A tető új szigetelést kapott.

Pedagógusaink igényesek szakmai és módszertani tudásuk szinten tartására, továbbfejlesztésére. Az önfejlesztésen és az egymástól való tanuláson kívül alkalmanként különféle szervezésű továbbképzéseken is részt vesznek. 2015-től az intézmény pedagógusai közül 6fő Pedagógus1, 42 fő Pedagógus2, 6 fő Mesterfokozat megszerzése érdekében vett részt kiváló eredményekkel minősítő vizsgán vagy eljáráso(ko)n. A 2023-as minősítéshez jelenleg 2 fő készít, tölt fel portfóliót.

             A 49 éves iskola a hagyományaival és az innovációs törekvéseivel együtt nagyon fontos számunkra, azon vagyunk, hogy minél több gyermek magas színvonalon sajátítsa el, fejlessze itt az alapkészségeket és -képességeket, rendelkezzen azzal az ismeretanyaggal, gyakorlati tapasztalattal, amivel tovább tud tanulni középiskolában. A személyiség harmonikus fejlődését kiemelten fontosnak tartjuk.