Határtalanul

Kirándulás Horvátországba.

Ez érdekel...

Ökosikola

Ökoiskola program

Ez érdekel...

Kréta

Elektronikus ellenőrző

Ez érdekel...

Kapcsolat

Elérhetőségeink

Ez érdekel...

Bemutatkozás

 
Tisztelt Szülők!
Kedves Gyerekek!
A holnapi nappal megkezdődik a 2021/2022. tanév!
A kezdéshez néhány hasznos információ:
Tanévnyitó:
2021. szeptember 1-jén 8.00 órakor
Ünnepélyes tanévnyitó az 1. és az 5. évfolyamnak lesz,
őket várjuk ünneplő ruhában. Jó idő esetén az iskola előtti
téren, rossz idő esetén az osztálytermekben. (Az
osztálytermekbe az elsős szülők jöhetnek fel!)
Ezen a napon az alsósok 16:30-ig és a tanulószobás
tanulók 16 óráig vannak az iskolában. Aki előbb szeretné
hazavinni a gyermekét, írásban az üzenő illetve az
osztályfőnöki füzetben jelezze. (Ebédeltetés kb. 13.30-
ig)
A tanulók szerdán megkapják az új tankönyveket
(lehetőleg üres táskával, plusz táskával, szatyorral
jöjjenek), illetve az órarendet. Csütörtökre már órarend
szerint kell bepakolni a tanszereket!
Az 1. osztályos tanulókat a szülők az első héten
felkísérhetik reggel az osztálytermekbe, ezt követően
erre már nem lesz lehetőség!
Jó egészséget, sikerekben gazdag tanévet kívánunk!
 
 

 

Tóvárosi Általános Iskola

.

 

 • Cím: 8000 Székesfehérvár, Iskola tér 1. OM: 030049
 • Elérhetőségek: telefon: 06-22-505-730, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Tanulólétszám: 737 fő (2020. okt. 1.)
 • Pedagóguslétszám: 63 fő, 10 munkaközösség (ebből 1 fő iskolapszichológus, 1 fő gyógypedagógus, 2 úszóedző)
 • Technikai dolgozók létszáma: 11 takarító, 1 udvaros, 1 karbantartó
 • Pedagógiai munkát segítők: 7 fő (2 iskolatitkár, 2 pedagógiai asszisztens, 1 rendszergazda, 1 könyvtáros, 1 laboráns)
 • Közétkeztetés: Magánvállalkozó látja el
 • Osztályterem: 28
 • Szaktanterem: 8
 • Tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem: 3 (1 pszichológusi szoba, 2 fejlesztő szoba)
 • Tanári munkaszoba, szertár: 15
 • Mozgást biztosító termek: 1000 m 2-es tornaterem, konditerem, néptáncterem
 • Könyvtárállomány: 16.160 kötet

A Tóvárosi Általános Iskola 1974-ben nyitotta meg a kapuit, már akkor is testnevelés tagozatos iskolaként, azóta is ezzel a specialitással működik, kiegészülve azzal, hogy a későbbiekben közoktatási típusú sportiskolai keretben dolgozott tovább. A SIOSZ támogatja a sport-utánpótlás munkát.

29 tanulócsoport működik, 14 alsós és 15 felsős. Fő cél az egyéni képességek kibontakoztatása, a tanulók személyiségének, mozgáskultúrájának fejlesztése.

Nevelőmunkánkkal el kívánjuk érni, hogy gyermekeink tudjanak egymással, a felnőttekkel, a családban, az iskolában és egyéb közösségi színtereken kommunikálni, viselkedni.

Feladatunknak tekintjük, hogy magas színvonalú oktatással, szilárd alapismeretek nyújtásával eljuttassuk tanulóinkat a 8. tanév végére arra a szintre, hogy képességeiknek, adottságaiknak megfelelő iskolatípusban folytathassák tanulmányaikat.

Tanítványaink közül sok a körzeten kívüli és a vidéki egyaránt a testnevelés tagozat miatt.

A körzetes tanulók tankötelezettségét is ellátjuk.

A tanulócsoportok nagy többségében kiegyenlített a nemek aránya.

Nevelőtestületünk összetételében kicsinek mondható a fluktuáció, a pedagógusok többsége középkorú, nagy pedagógiai, pszichológiai tapasztalattal rendelkező.

Alsó tagozaton órarendbe épített néptáncoktatással is fejlesztjük a tanulók mozgás- és zenekultúráját. A számolás, az olvasás és írás tudományát játékosan sajátítják el a kisdiákok. Alsó tagozatban egész napos rendszerben működik az intézmény, felsőben pedig 8 tanulószoba segíti délutáni felkészülést a tanórákra.

Az évfolyamokon a legtöbb esetben 4 osztály dolgozik, 3 testnevelés tagozatos, ebből az egyik vízisport osztály, és működtetünk egy általános tantervű osztályt is. Az intézmény minden sportot támogat, jó kapcsolatot ápol a sportegyesületekkel, néhányukkal együttműködési megállapodásban dolgozik. A tagozatos osztályokban 1. osztálytól kezdve testnevelő tanár tanítja ezt a tárgyat. Célunk, hogy a mozgás, a sport szeretete, művelése beépüljön tanulóink élet- és szokásrendjébe, s az aktív testedzés az iskolai tanulmányok befejezése után is része legyen mindennapjaiknak. A tanulók a diáksport egyesületünk edzésein is fejleszthetik képességeiket. A diákok évente 4-5 sportágban eredményesen vesznek részt a sportági országos döntőkön, játékos sportversenyeken. Rendszeres az ausztriai sítáborok szervezése.

Második osztálytól szakkör szintű nyelvtanulásra van lehetőség német nyelvből. Harmadik osztálytól tanulják a gyerekek az angol és a német nyelvet heti két órában órarendszerűen, ötödiktől pedig képesség szerinti csoportbontásban, ahol az első csoport 4 óra/hét, míg a többi 3 óra/hét óraszámban foglalkozik az idegen nyelvvel. A nyelvtanulásban nagy segítség a tanulóknak a testvériskolai kapcsolat egy hohenmölseni és egy Kemiben működő iskolával. Az idegen nyelvet a külföldre szervezett kirándulásokon is jól lehet gyakorolni (Ausztria, Anglia, Németország, Finnország). Első csoportos tanulóink a 8. osztályt iskolai, alapfoknak megfelelő nyelvvizsgával zárják.

A matematikát is képesség szerinti csoportbontásban tanulják itt a gyerekek 5. osztálytól, segítve ezzel a tehetséggondozást és a felzárkóztatást. A nyolcadik végén egy kétfordulós matematikavizsgával rendszerezik tanulóink tudásukat.

 1. osztálytól foglalkoznak a tanulók órarendbe építetten informatikával.

Az intézmény a 2019/2020. tanévtől kezdve Örökös Ökoiskola.

A testnevelés, az idegen nyelvek és a felvételi tantárgyak mellett fontos a művészeti tantárgyak oktatása, hiszen szeretnénk élményt nyújtani tanítványainknak, művészeteket élvező és értő fiatalokat nevelni.

Számos szakkör bontakoztatja ki a tehetségeket az intézményben, korrepetálások biztosítják a lemaradók felzárkózását. (Kiskukta, rajz, kerámia, matematika tehetséggondozó, kézműves, irodalmi színpad, énekkar, informatika, idegen nyelvi filmklub, modern tánc, honvédelmi, furulya, ÖKO, anyanyelvi, pályaorientációs…) Igen népszerű a felújított tankonyhában szervezett Kiskukta szakkör, ahol a tanulók a mindennapi élet gyakorlati feladataival találkoznak.

2016 szeptemberétől bevezettük a Sakkpalota program használatát alsós osztályainkban.

Teljes állású gyógypedagógus segíti a gyerekek és a pedagógusok munkáját. A 2020/2021. tanévtől kezdve heti három napon iskolapszichológus támogatja a tanulók iskolai és mindennapi életét, ideális személyiségfejlődését.

Gazdag szabadidős tevékenység jellemzi az intézmény életét, hiszen fontos közösségépítő és ismeretszerző lehetőségnek tartja a nevelőtestület. (Erdei iskola, színház-, múzeum-, mozilátogatások, sítáborok, külföldi utak, kézműves foglalkozások stb. gazdagítják az iskolai létet.)

A város vérkeringésében él a Tóvárosi Általános Iskola, hiszen tanulmányi és sportversenyeken vesz részt, minden közös megmozdulásban megmutatja magát. A városi diákönkormányzat munkájában is aktív szereplő, kezdeményező az iskolai DÖK.

Karitatív szellemiséggel rendelkezik a közösség, pl. minden karácsonykor segíti a rászoruló tanulókat, tartós élelmiszert adományoz a helyi krízisközpontnak.

Nagy a pályázási kedv az intézményben, hiszen az elmúlt időszakban részt vett a Menő menza, az Erasmus+Sport, valamint egy képzőművészettel kapcsolatos pályázatban. Diákönkormányzatunk is rendszeres pályázó, tartalmas programokkal látja el a diákokat.

A „Határtalanul” program keretein belül minden évben eljutnak a hetedikesek a határon túli magyarlakta területekre. Az Erzsébet-táborok pedig belföldi élményekkel fűszerezik a diákok közösségi életét.

Hagyományos és nemzeti ünnepeinket változatosan, nagy kreativitással szervezzük meg, a fő szempont, magas színvonalú műsorokkal, megemlékezésekkel, élmény nyújtásával feleleveníteni a történelmi hősök alakját, példaképként állítani őket a tanulóifjúság elé, erősíteni a nemzeti öntudatot, az összetartozás érzését.

            Igyekszünk a Székesfehérvári Tankerületi Központtal, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a SIOSZ-szal, pályázati úton, szülői és sportegyesületi támogatásokat igénybe véve fejleszteni, felújítani az iskola épületét, gyarapítani a tárgyi feltételeket a magas színvonalú oktató-nevelő munkához. Így újult meg tornatermünk, az ebédlőnk bútorzata, a tankonyhánk. A tető új szigetelést kapott.

Pedagógusaink igényesek szakmai és módszertani tudásuk szinten tartására, továbbfejlesztésére. Az önfejlesztésen és az egymástól való tanuláson kívül alkalmanként különféle szervezésű továbbképzéseken is részt vesznek. 2015-től az intézmény pedagógusai közül 4 fő Pedagógus1, 32 fő Pedagógus2, 5 fő Mesterfokozat megszerzése érdekében vett részt kiváló eredményekkel minősítő vizsgán vagy eljáráso(ko)n. A 2021-es minősítéshez jelenleg 6 fő készít, tölt fel portfóliót.

             A 46 éves iskola a hagyományaival és az innovációs törekvéseivel együtt nagyon fontos számunkra, azon vagyunk, hogy minél több gyermek magas színvonalon sajátítsa el, fejlessze itt az alapkészségeket és -képességeket, rendelkezzen azzal az ismeretanyaggal, gyakorlati tapasztalattal, amivel tovább tud tanulni középiskolában. A személyiség harmonikus fejlődését kiemelten fontosnak tartjuk.