Leendő elsősöknek

Beiskolázás a 2017-2018-as tanévre.

Ez érdekel...

Adó 1%

Ajánlja fel adója 1%-át a Jövőnkért Alapítványnak!

Ez érdekel...

Továbbtanulás 2017.

Nyolcadikosok filyelmébe!

Ez érdekel...

Képtár

Iskolai fotóalbum

Ez érdekel...

Bemutatkozás

Iskolánkban 30 tanulócsoportban (15 alsó, 15 felső) 64 pedagógus végzi az oktató-nevelő munkát. Testnevelés tagozatot működtetünk, intenzív idegen nyelv és képesség szerinti matematika tanítást végzünk az általános alapozó feladataink mellett.

Célunk az egyéni képességek kibontakoztatása, a tanulók személyiségének, mozgás­kultúrájának fejlesztése.

Nevelőmunkánkkal el kívánjuk érni, hogy gyermekeink tudjanak egymással, a felnőttekkel, a családban, az iskolában és egyéb közösségi színtereken kulturáltan kommunikálni, viselkedni.

Feladatunknak tekintjük, hogy magas színvonalú oktatással, szilárd alapismeretek nyújtásával  eljuttas­suk tanulóinkat a 8. tanév végéig arra a szintre, hogy képességeiknek, adottságaiknak megfelelő iskolatípusban folytathassák tanulmányaikat.

Az alsó tagozaton különösen nagy gondot fordítunk az alapkészségek tudatos fejlesztésére, gondozására. Az ismeretek mennyiségi hajszolásával szemben előnyben részesítjük a tanulók eltérő sajátosságaira figyelő fejlesztő pedagógiát. Nyugodt ütemű olvasás-, írástanítással alapozzuk, majd fejlesztjük a tanulók biztos olvasástechnikáját, szövegértő és elemző, lényegkiemelő képességét. A megtanult ismeretek gyakorlati alkalmazására nagy hangsúlyt fordítunk.

Hagyományos  módon szótagolva tanítjuk gyermekeinket olvasni. Matematikaórákon megtanítjuk az alapműveleteket, a problémamegoldó gondolkodást is fejlesztjük.

Az alsó tagozaton (1-5. évfolyam) órarendbe épített néptáncoktatással fejlesztjük a tanulók mozgás- és zenekultúráját.

A 2016/2017. tanévben labdajátékot előkészítő osztályt, labdarúgás utánpótlás osztályt, vízisport illetve öttusa osztályt természetismeret irányultsággal és általános tantervű osztályt indítunk a 2016/2017. tanévben.  A testnevelés és a sport szerepét gyermekeink életében, személyiség­fejlődésük alakulásában fontos tényezőnek tartjuk.

Célunk, hogy a mozgás, a sport szeretete, művelése beépüljön tanulóink élet- és szokásrendjébe, s az aktív testedzés az iskolai tanulmányok befejezése után is része legyen mindennapjaiknak.

Az első 4 évben általános alapképzésben részesülnek diákjaink, közben megismerkednek a sportágak alapjaival.

A játékos, sok mozgással járó testnevelésóra hatékonyan, optimálisan fejleszti gyermekeink kondicionális és koordinációs képességeit. Kedvezően hat a sportolás a finommozgásokat igénylő tevékenységek megtanulására is.

Tanórákon, diáksport egyesületünk foglalkozásain, az együttműködő sportegyesületek edzésein fejlesztjük tanulóink képességeit. Képzési rendszerünkben az úszás, az atlétika, a kosárlabda, a labdarúgás, a kézilabda sportágak alapjait kiemelt szinten tanítjuk. Tanulóink évente 4-5 sportágban eredményesen vesznek részt a sportági országos döntőkön, játékos sportversenyeken. Rendszeresen szervezünk sítábort Ausztriába, ahol elsajátíthatják a sízés alapjait.

A versenyzés mellett lehetősége nyílik gyermekeinknek anyanyelvi környezetben gyakorolni a német nyelvet, ugyanis atlétáink, labdarúgóink évente egy-egy alkalommal egy hétig Schwäbisch Gmündben tartózkodnak vagy külföldi sportbarátainkat mi látjuk vendégül. A németet emelt óraszámban tanuló 7.-es és 8.-as csoportok szintén egy hetet töltenek Hohenmölsenben, majd egy hétre mi fogadjuk a partneriskola tanulóit. Az 5. és 6. évfolyam számára egynapos ausztriai kirándulást szervezünk. Az angol nyelvet tanuló diákjaink kétévente ellátogatnak Angliába, ahol megismerkedhetnek a fővárossal és a környező nevezetességekkel, beszéd szinten gyakorolhatják a választott  nyelvet.

Az idegen nyelvet (angol és német) 2. osztályban 1 órában szülői igény szerint előkészítő jelleggel, játékosan, 3. osztálytól 2 órában, 5. osztálytól emelt óraszámban (3-5), képesség szerinti csoportbontásban, intenzíven tanítjuk. Tanulóink a 8. osztályt iskolai nyelvvizsgával zárják. Emellett lehetőségük nyílik az állami nyelvvizsgán való megmérettetésre.

A matematikát 5. osztálytól képesség szerinti csoportbontásban tanulják gyermekeink. Célunk a tehetséggondozás, s a tudatos fejlesztő, felzárkóztató munka.

4. osztálytól informatikát tanítunk modern számítógéptermeinkben.

Gyógypedagógus, fejlesztő pedagógusok  vezetik, szervezik a rászoruló gyermekeink fejlesztését. Olvasás-zavarral küzdő tanulóinkat számítógépes programmal is segítjük.

Felzárkóztató programok, könyvtári foglalkozások, tanulmányi versenyek, rendszeres mozi-, színház-, hangverseny-, múzeumlátogatások, kirándulások, nyári táborok, erdei iskolák, szakkörök, énekkar, videoklub, sítábor, nyelvi tábor és diáksport egyesület szervezésével segítjük a tanulást és a szabadidő tartalmas eltöltését.