Határtalanul

Kirándulás Horvátországba.

Ez érdekel...

Ökosikola

Ökoiskola program

Ez érdekel...

Kréta

Elektronikus ellenőrző

Ez érdekel...

Kapcsolat

Elérhetőségeink

Ez érdekel...

Bemutatkozás

Iskolánkban 29 tanulócsoport működik (14 alsós, 15 felsős), 63 pedagógus végzi az oktató-nevelő munkát. Célunk az egyéni képességek kibontakoztatása, a tanulók személyiségének, mozgás­kultúrájának fejlesztése.

Nevelőmunkánkkal el kívánjuk érni, hogy gyermekeink tudjanak egymással, a felnőttekkel, a családban, az iskolában és egyéb közösségi színtereken kulturáltan kommunikálni, viselkedni.

Feladatunknak tekintjük, hogy magas színvonalú oktatással, szilárd alapismeretek nyújtásával eljuttas­suk tanulóinkat a 8. tanév végéig arra a szintre, hogy képességeiknek, adottságaiknak megfelelő iskolatípusban folytathassák tanulmányaikat.

Az alsó tagozaton különösen nagy gondot fordítunk az alapkészségek tudatos fejlesztésére, gondozására. Az ismeretek mennyiségi hajszolásával szemben előnyben részesítjük a tanulók eltérő sajátosságaira figyelő fejlesztő pedagógiát. Nyugodt ütemű olvasás-, írástanítással alapozzuk, majd fejlesztjük a tanulók biztos olvasástechnikáját, szövegértő és elemző, lényegkiemelő képességét. A megtanult ismeretek gyakorlati alkalmazására nagy hangsúlyt fordítunk.

Hagyományos módon, szótagolva tanítjuk gyermekeinket olvasni. Matematikaórákon megtanítjuk az alapműveleteket, a problémamegoldó gondolkodást is fejlesztjük.

Az alsó tagozaton (1-5. évfolyam) órarendbe épített néptáncoktatással fejlesztjük a tanulók mozgás- és zenekultúráját.

A 2017/2018. tanévben két labdajátékot előkészítő osztályt, vízisport és öttusa osztályt,   valamint általános tantervű osztályt indítunk, ez utóbbit természetismeret irányultsággal egészítettük ki.  A testnevelés és a sport szerepét gyermekeink életében, személyiség­fejlődésük alakulásában fontos tényezőnek tartjuk.

2016 szeptemberétől folyamatosan bevezettük a Sakkpalota program használatát alsós osztályainkban.

Célunk, hogy a mozgás, a sport szeretete, művelése beépüljön tanulóink élet- és szokásrendjébe, s az aktív testedzés az iskolai tanulmányok befejezése után is része legyen mindennapjaiknak.

Az első 4 évben általános alapképzésben részesülnek diákjaink, közben megismerkednek a sportágak alapjaival.

A játékos, sok mozgással járó testnevelésóra hatékonyan, optimálisan fejleszti gyermekeink kondicionális és koordinációs képességeit. Kedvezően hat a sportolás a finommozgásokat igénylő tevékenységek megtanulására is.

Tanórákon, diáksport egyesületünk foglalkozásain, az együttműködő sportegyesületek edzésein fejlesztjük tanulóink képességeit. Képzési rendszerünkben az úszás, az atlétika, a kosárlabda, a labdarúgás, a kézilabda sportágak alapjait kiemelt szinten tanítjuk. Tanulóink évente 4-5 sportágban eredményesen vesznek részt a sportági országos döntőkön, játékos sportversenyeken. Rendszeresen szervezünk sítábort Ausztriába, ahol elsajátíthatják a sízés alapjait.

A versenyzés mellett lehetősége nyílik gyermekeinknek anyanyelvi környezetben gyakorolni a német nyelvet, ugyanis atlétáink, labdarúgóink évente egy-egy alkalommal egy hétig Schwäbisch Gmündben tartózkodnak vagy külföldi sportbarátainkat mi látjuk vendégül. A németet emelt óraszámban tanuló 7.-es és 8.-as csoportok szintén egy hetet töltenek Hohenmölsenben, majd egy hétre mi fogadjuk a partneriskola tanulóit. Felvettük a kapcsolatot egy Finnországban, Kemiben működő iskolával, velük együtt pályázunk, és 2018 januárjában már vendégül is látjuk őket. Az 5. és 6. évfolyam számára egynapos ausztriai kirándulást szervezünk. Az angol nyelvet tanuló diákjaink kétévente ellátogatnak Angliába, ahol megismerkedhetnek a fővárossal és a környező nevezetességekkel, beszéd szinten gyakorolhatják a választott nyelvet.

Az idegen nyelvet (angol és német) 2. osztályban 1 órában szülői igény szerint előkészítő jelleggel, játékosan, 3. osztálytól 2 órában, 5. osztálytól emelt óraszámban (3-5), képesség szerinti csoportbontásban, intenzíven tanítjuk. Tanulóink a 8. osztályt iskolai nyelvvizsgával zárják. Emellett lehetőségük nyílik az állami nyelvvizsgán való megmérettetésre.

A matematikát 5. osztálytól képesség szerinti csoportbontásban tanulják gyermekeink. Célunk a tehetséggondozás, s a tudatos fejlesztő, felzárkóztató munka.

4. osztálytól informatikát tanítunk modern számítógéptermeinkben.

Iskolánk 2008-óta ökoiskola, így a kezdetektől a környezet- és egészségtudatosság, majd a fenntarthatóság gondolatkörének a mindennapi gyakorlatba való átültetését segítik programjaink.

A művészetekre nagy gondot fordítunk intézményünkben, rajzos alkotásaikkal számos rendezvényen, versenyen jelennek meg tanulóink. Két néptánccsoportunk műsorával emeli az iskolai ünnepélyek színvonalát. Énekkarunk is gyakran szereplője az iskolai és a városi programoknak.

Gyógypedagógus, fejlesztő pedagógusok vezetik, szervezik a rászoruló gyermekeink fejlesztését. Olvasás-zavarral küzdő tanulóinkat számítógépes programmal is segítjük.

Felzárkóztató programok, könyvtári foglalkozások, tanulmányi versenyek, rendszeres mozi-, színház-, hangverseny-, múzeumlátogatások, kirándulások, nyári táborok, erdei iskolák, szakkörök, énekkar, sítábor, nyelvi tábor és diáksport egyesület szervezésével segítjük a tanulást és a szabadidő tartalmas eltöltését.

.be